Klarup Sundhedsplan; Almindelige Vilkår og Betingelser (December 2023)

1. GENERELT

UDTRYK, SOM ER SKREVET MED STORE BOGSTAVER I SUNDHEDSPLANS ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER (“ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER”) HAR DEN BETYDNING, DER ER BESKREVET PÅ FORSIDEN AF SUNDHEDSPLAN KLIENTAFTALEN. DISSE ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER UDGØR EN INTEGRERET DEL AF SUNDHEDSPLAN KLIENTAFTALEN, OG REGULERER KLINIKKEN OG KLIENTENS RESPEKTIVE FORPLIGTELSER OG RETTIGHEDER I FORBINDELSE MED SUNDHEDSPLAN (SOM DEFINERET NEDENFOR) SAMMEN MED VILKÅR FREMSAT PÅ FORSIDEN AF SUNDHEDSPLAN KLIENTAFTALE. I TILFÆLDE AF UOVERENSSTEMMELSE MELLEM EN BESTEMMELSE I ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER OG EN BESTEMMELSE PÅ FORSIDEN AF SUNDHEDSPLAN KUNDEAFTALE HAR SIDSTNÆVNTE BESTEMMELSE FORRANG.

2. SUNDHEDSPLAN

2.1

Aftalen træder i kraft, når kunden og klinikken har udfyldt og underskrevet sundhedsplanens klientaftale og når kunden har godkendt månedlig betaling via Nordhealth Pay. Kunden vil være berettiget til at modtage en fast mængde af forebyggende veterinære tjenester og produkter til dyret i overensstemmelse med klinikkens sundhedsplan ydelsesoversigt, som klinikken har oplyst kunden om, når kunden indgår aftalen og betaler de månedlige opkrævninger i overensstemmelse med nærværende aftale.

Efter de almindelige vilkår og betingelser til aftalen og ved planlægning af aftaletidspunkter med klinikken kan kunden forbruge ydelser ved forskellige lejligheder i løbet af en periode på tolv (12) måneder. Som i det følgende omtales “Perioden“, fra den dag hvor denne aftale træder i kraft. Enhver efterfølgende periode på 12 måneder omtales også som perioden. Klienten er bundet af aftalen i seks (6) måneder (bindingsperioden omtales herefter som “6 måneders perioden“). Klinikken forpligter sig til at levere Ydelserne med omhu og faglighed efter normale veterinære plejestandarder.

2.2 Ved brug af sundhedsplanen vil den årlige pris for ydelserne blive fordelt ud til månedlige direkte opkrævninger/betalinger. Ydelserne vil kun blive ydet, når klinikken og kunden i fællesskab vælger en dato til udførelsen af ydelserne (for eksempel til behandling eller undersøgelse) efter klinikkens almindelige planlægningsprocedurer. Det er kunden som skal anmode om, at aftaler planlægges, således at kunden kan modtage ydelserne indeholdt i den relevante periode og inden for det interval, som fremgår af sundhedsplanens ydelsesoversigt. Såfremt kunden vælger ikke at benytte sig af ydelserne inden for den relevante periode som fremgår af ydelsesoversigten, frigøres kunden ikke fra forpligtelsen til at betale, for perioden eller ydelserne.

2.3 Klinikken vil kun levere ydelserne til kæledyret, som er anført i klientaftalen. Kunden er ansvarlig for straks at underrette klinikken ved enhver ændring eller opdatering i forhold til de oplysninger, som kunden har givet i sundhedsplanaftalen eller bemyndigelsen til at opkræve betalinger via Nordhealth Pay.

2.4 Klinikken vil kun levere Ydelserne til Kæledyret. Klienten er ansvarlig for straks at underrette Klinikken ved enhver ændring eller opdatering i forhold til de oplysninger, som Klienten har givet i VetPlan Klientaftalen eller Bemyndigelsen til at opkræve betalinger via BetalingsService.

3. BETALING FOR SUNDHEDSPLAN OG FORSINKET BETALING

3.1 Betaling skal ske månedligt på den første bankdag i hver kalendermåned af perioden indtil aftalens udløb (“Betalingsdato“). Kunden skal dog i forbindelse med indgåelse af aftalen med klinikken betale et vederlag, som skal dække de resterende dage fra starten af perioden indtil den første bankdag i den følgende måned og de resterende dage i den sidste måned af Aftalens periode. Betaling kan ske kontant eller med kreditkort.

3.2 De månedlige betalinger skal betales i form af direkte debiteringer af kort, som er indsamlet i Nordhealth Pay. Kunden har pligt til at sikre, at der er tilstrækkelige midler til rådighed på kontoen, således at der kan ske fuld og rettidig direkte debitering på kontoen, når den månedlige pris er forfalden til betaling.

3.3 De direkte debiteringer af den månedlige pris vil blive opkrævet på et kort anvist af kunden, indtil aftalen opsiges.

3.4 Hvis betalingsmodtageren ikke er i stand til at opkræve den månedlige pris på Betalingsdatoen, vil ethvert forfaldent beløb opkræves på kundens konto på betalingsdatoen for den efterfølgende kalendermåned sammen med den månedlige pris for den pågældende kalendermåned.

3.5 Hvis betalingsmodtageren ikke er i stand til at opkræve den månedlige pris på betalingsdatoen på tre på hinanden følgende dage og den manglende betaling skyldes omstændigheder, som hverken klinikken eller betalingsmodtageren er ansvarlig for, vil klinikken fakturere kunden den samlede årlige pris (minus månedlige priser, der tidligere har været betalt). I tilfælde af en sådan manglende betaling skal kunden også betale et opsigelsesgebyr på DKK 150kr. til klinikken for den medgåede tid til administration af opsigelsen af Nordhealth Pay aftalen. Dette gebyr kan faktureres særskilt eller tilføjes den årlige pris. Betalingstiden på en sådan faktura vil i givet fald være fjorten (14) dage. Hvis kunden ikke betaler det fakturerede beløb rettidigt, er klinikken berettiget til at opkræve renter i overensstemmelse med renteloven indtil datoen for betaling sker. Klinikken vil i dette tilfælde også være berettiget til at opkræve et rykkergebyr i overensstemmelse med gældende Kunden har ret til at modtage ydelserne for den resterende periode, når kunden har betalt det fulde fakturerede beløb i dette pkt. 2.

4. AFTALENS PERIODE OG OPSIGELSE AF AFTALEN

4.1 Aftalens periode er tolv (12) måneder. Kunden kan dog opsige aftalen på klinikken med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem (5) måneder efter aftalens indgåelse. Det vil sige at aftalen er uopsigelig i de første seks (6) måneder. Kunden har dog altid ret til, uden at begrunde det, at annullere Sundhedsplan indenfor 14 dage efter indgåelse af denne aftale. Ved en sådan annullering har klinikken ret til kompensation for de tjenester, som kunden har forbrugt i de 14 dage.

4.2 Opsiges aftalen ikke, fornyes den automatisk på uændrede vilkår med en yderligere periode (med undtagelse af ændringer, som er blevet meddelt klienten efter afsnit 4). Der er således tale om en løbende aftale.’

4.3 Hvis klinikken bliver ude af stand til at fortsætte med at tilbyde ydelserne (for eksempel som følge af ophør af samarbejde med en vital samarbejdspartner), kan denne opsige aftalen ved at give meddelelse til kunden. Aftalen ophører derefter ved udløbet af den igangværende periode.

4.4 Hvis opkrævningen af betalinger via Nordhealth Pay på tre hinanden følgende dage ikke gennemføres som følge af, at kortoplysninger er forkerte eller ugyldige eller grundet utilstrækkelige midler på kundens konto, vil aftalen automatisk ophøre ved udløbet af den igangværende måned.

5. ÆNDRING AF AFTALEN

5.1 Klinikken kan, ved udløb af en periode, ændre indholdet af ydelsen under sundhedsplan, herunder vilkårene i denne aftale samt den årlige pris (og dermed de månedlige priser). Sådanne ændringer kan blandt andet ske for at sikre, at ydelserne leveres i overensstemmelse med korrekte veterinære plejestandarder, pga. inflation, markedsmæssig udvikling, med henblik på at imødegå øgede omkostninger, som eksempelvis øgede veterinæromkostninger, tab, skatter, afgifter, for at opretholde eller styrke Klinikkens effektivitet, dækningsbidrag eller kapitalgrundlag, for at opnå administrative besparelser som følge af ændringer i lovgivning, anden regulering eller fortolkning heraf som følge af andre forretnings- eller markedsmæssige forhold

5.2 Ændringer vil blive gennemført ved udløbet af den relevante periode, hvorefter ændringerne vil finde anvendelse for den følgende periode. Ændringerne skal ske med forudgående varsel i overensstemmelse med gældende lovgivning. Ændringer kan varsles ved individuel kommunikation, for eksempel ved anvendelse af elektronisk post (herunder e-mail, e-Boks og sms), faktura eller lignende kommunikationsformer.

6. ANSVARSBEGRÆNSNING

6.1 Den klinik som kunden har indgået klientaftalen med, er eneansvarlig overfor kunden i alle forhold, der vedrører aftalen. Hvis betalingsmodtageren ikke er klinikken (dvs. er en tredjepart, som opkræver betalinger på klinikkens vegne), er betalingsmodtageren ikke ansvarlig overfor kunden i forbindelse med ethvert krav, som måtte opstå i forbindelse med aftalen, undtagen i det omfang et sådant krav er baseret på fejl eller misligholdelse af en forpligtelse, som betalingsmodtageren er ansvarlig for i dets rolle som Betalingsmodtager.

6.2 Klinikken er under ingen omstændigheder ansvarlig, uanset om et ansvar baserer sig på uagtsomhed, kontraktbrud, urigtige oplysninger eller på anden måde, for enhver pris, tab eller skade, i det omfang sådanne omkostninger, tab eller skader er opstået eller lidt af kunden inden for enhver kommerciel drift eller aktivitet.

6.3 Intet i aftalen må fortolkes som at begrænse en parts ansvar (i) for grov uagtsomhed eller forsæt eller (ii) hvis en sådan begrænsning ikke er tilladt i henhold til gældende

7. FORCE MAJEURE

KLINIKKEN SKAL FRITAGES FOR ANSVAR, HVIS OPFYLDELSEN AF ENHVER FORPLIGTELSE I HENHOLD TIL AFTALEN ER FORHINDRET PÅ GRUND AF OMSTÆNDIGHEDER UDEN FOR KLINIKKENS KONTROL OG KONSEKVENSERNE AF HVILKE KLINIKKEN IKKE MED RIMELIGHED KUNNE UNDGÅ ELLER OVERVINDE. SÅDANNE OMSTÆNDIGHEDER OMFATTER UDEN BEGRÆNSNING EKSTRAORDINÆRE UNDERSKUD I UDBUDDET AF VETERINÆRLÆGEMIDLER, ARBEJDSKONFLIKTER, GENERELLE STRØMAFBRYDELSER, REGERINGSINDGREB ELLER HANDLINGER, DER PÅLÆGGES AF EN OFFENTLIG MYNDIGHED (MEDMINDRE DET SKYLDES KLINIKKENS MANGLENDE OPFYLDELSE AF FORPLIGTELSER I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV ELLER DENNE AFTALE) OG ANDRE LIGNENDE BEGIVENHEDER.

8. LOVVALG OG TVISTER

DENNE AFTALE OG ALLE FORPLIGTELSER UDEN FOR KONTRAKTFORHOLD I FORBINDELSE MED AFTALEN ER UNDERLAGT DANSK LOV. ER EN KUNDE UTILFREDS MED EN MODTAGET YDELSE, SKALKUNDEN FØRST RETTE HENVENDELSE TIL KLINIKKEN. KAN DER IKKE FINDES EN LØSNING, KAN KLAGE KLAGE TIL CENTER FOR KLAGELØSNING, CARL JACOBSENS VEJ 35, 2500 VALBY, HVIS BETINGELSERNE HERFOR ER OPFYLDT. OPNÅS DER IKKE ENIGHED HOS CENTER FOR KLAGELØSNING, KAN KUNDEN DEREFTER INDGIVE EN KLAGE TIL FORBRUGERKLAGENÆVNET, HVIS BETINGELSERNE HERFOR ER OPFYLDT, SE MERE PÅ WWW.FORBRUG.DK.OG WWW.KFST.DK.

Klarup Sundhedsplan persondatapolitik

1. GENERELT

1.1 Denne persondatapolitik beskriver hvordan Klarup Dyreklinik Aps behandler dine persondata i forbindelse med Sundhedsplan.

2. PERSONDATA SOM VI KAN INDSAMLE OG HVORDAN VI BRUGER DEM

2.1 Vi får persondata direkte fra dig, når du tilmelder dig sundhedsplan. De typer af persondata, vi indsamler direkte fra dig inkluderer dit fulde navn, telefonnummer, adresse, e-mail-adresse(r), fødselsdato og betalingsoplysninger. Vi kan også behandle persondata, der tidligere er leveret af dig til

2.2 Vi kan bruge dine persondata til at facilitere og færdiggøre den behandling du har anmodet om til at administrere betalinger og til andre administrative formål. Vi kan også bruge dine persondata til at sende dig skræddersyede tilbud og anden direkte markedsføring, som vi mener vil være af interesse for dig som kæledyrsejer. I forbindelse med sundhedsplan vil vi kun bruge og gemme dine persondata så længe det er nødvendigt for at opfylde ovennævnte formål, medmindre de er nødvendige for at levere andre tjenester, som du har anmodet om.

2. PERSONDATA SOM VI KAN OVERLADE OG OVERFØRE

3.1 Vi kan overlade dine persondata til tjenesteudbydere, der er blevet udvalgt af klinikken til at udføre specifikke databehandlinger i forbindelse med

3.2 Med forbehold for dit samtykke kan vi også dele dine persondata (eksklusiv dine betalingsoplysninger) med andre tredjeparter, der tilbyder deres egne produkter og tjenester adskilt fra sundhedsplan og andre klinik tjenester og produkter, med henblik på at skabe merværdi for dig (såsom forsikringsselskaber). Sådanne tredjeparter kan bruge dine persondata til direkte markedsføring, herunder direkte elektronisk markedsføring (for eksempel kontakte dig med tilbud via e-mail, sms eller telefon). Ved at underskrive denne persondatapolitik samtykker du til en sådan videregivelse og behandling af dine persondata data. Klinikken er ikke ansvarlig for tredjeparters behandling af dine persondata.

3.3 Dine persondata vil ikke blive overført til et land uden for EU/EØS.

4. DINE RETTIGHEDER OG HVORDAN DU KONTAKTER OS

4.1 Klinikken, som du benytter, er den enhed, der er ansvarlig for behandlingen af dine persondata i forbindelse med sundhedsplan. Klinikken er ansvarlig for behandlingen af dine persondata, når dine data bruges til at lette betalingsadministrationen, når du modtager skræddersyede tilbud eller direkte markedsføring sendt af klinikken og for enhver videregivelse af dine persondata til tredjemand.

4.2 Du har ret til at få adgang til, berigtige, og anmode om blokering eller sletning af dine persondata. Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata og til at trække dit samtykke tilbage.

4.3 Hvis du har spørgsmål til sundhedsplan, til hvordan vi behandler persondata, eller hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, kan du kontakte os direkte på klinikken